Neocura staat voor bijzonder wonen
Met een betere kans op ontwikkeling, ontplooiing, bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Missie 

Neocura streeft naar een unieke en bijzondere woonsetting, waarbij persoonlijke aandacht is voor de ontwikkeling van het individu. Daarmee zijn wij gericht op de zelfredzaamheid van de bewoner en op hun participeren binnen de samenleving. Vanuit dit uitgangspunt bieden wij professionele begeleiding, ondersteuning en dienstverlening. Hierbij wordt gekeken naar de wensen en behoeftes van de bewoner, met de daarbij horende eigen competenties, uitgaande van ieders kracht en persoonlijkheid.

Neocura biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, psychosociale en/of psychiatrische problemen en aan hen die risico lopen deze problematiek te ontwikkelen. Deze begeleiding bieden wij verschillende bewoners in de leeftijd van 18 tot boven de 60 jaar aan. Met twee mooie woonlocaties voor beschermd wonen en een eigen activiteitencentrum voor dagbesteding op locatie, is Neocura gevestigd in Arnhem. Daarnaast biedt Neocura in Arnhem ambulante begeleiding. De zorg- en dienstverlening van Neocura is er op gericht om de woon-, leef- en werkomstandigheden naar keuze van de bewoners te organiseren. Hierbij betrekken wij, als dit gewenst is, het sociale netwerk van de bewoner, zoals familie, vrienden en/of andere personen. Wij leren hen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden, met alleen bescherming, begeleiding en ondersteuning als dat nodig is.

lees meer
Lees minder

Visie

Neocura staat dag en nacht klaar voor professionele begeleiding en ondersteuning. Onze begeleiders ondersteunen de bewoners naar wens en behoefte in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk en betekenisvol bestaan in de samenleving.
Dit gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Doordat je de ruimte krijgt om te mogen vallen, is ontwikkeling mogelijk en wordt vooruitgang geboekt.

Samen met jou stellen we doelen op in het zorgplan en helpen we je bij het bereiken daarvan.
Wij helpen je bij jouw persoonlijke ontwikkeling, dat doen we met respect voor elkaar. Samen kijken we naar een manier van begeleiden die bij jou past.
De begeleiding van Neocura heeft onder andere de rol van monitoren, ondersteunen, activeren, begrenzen en rapporteren.

Neocura

Eigen bijdrage en tarieven

Arnhem WMO 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Woon je in Arnhem en wil je gebruikmaken van Wmo-zorg? Meld je dan aan bij het sociaal wijkteam/wijkcoach in jouw omgeving, zij denken met je mee.

Begeleiding en wonen zijn van elkaar gescheiden, daardoor zal de cliënt of bewoner altijd huur moet betalen. Voor meer informatie kijk op: www.zodoenwijhetinarnhem.nl

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Heb je een Wlz-indicatie meld je dan direct bij ons aan, momenteel is er geen wachtlijst. Wij kunnen de volgende indicaties in Zorg in natura leveren:
VG03, VG04, VG06, GGZ1, GGZ2 of GGZ3

Er  bestaat een mogelijkheid om bovenstaande indicaties middels een zorg in natura (ZIN) te leveren, waarbij er dus geen huur betaald wordt, maar alleen een eigen CAK-bijdrage. Bij een ZIN wordt ook wekelijks leefgeld verstrekt, deze is vanaf 2023 vastgesteld op €56,- p.w.

Directe aanmelding voor het plannen van een intake kan door contact op te nemen met Yvet van Ekeren (teamleider) 06-12 29 93 33.

Eigen Bijdrage CAK

Begeleiding en ondersteuning aan cliënten

Vanuit de overheid wordt aan de cliënt een eigen bijdrage voor de begeleiding van Neocura gevraagd, die het CAK berekent.
Hoe hoog deze bijdrage is, verschilt per persoon. Meer informatie hierover lees je op de website van het CAK: http://www.hetcak.nl

Besluitvoering organisatie

Bewonersvertegenwoordiging & Cliëntenraad

De besluiten van Neocura hebben invloed op het leven van cliënten. Sinds 1996 bestaat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In die wet staat dat cliënten medezeggenschap hebben; ze kunnen hun mening geven over de besluitvoering van hun zorginstelling.
Soms vindt een cliënt het moeilijk om zijn/haar mening te geven. Daarom mogen en kunnen ook de verwanten hierin ondersteunen. Zij komen op voor de belangen van de cliënten.
Neocura heeft in Arnhem-Noord, twee verschillende locaties op één terrein. Op beide locaties krijgen cliënten de gelegenheid om tijdens maandelijkse bewonersvergaderingen onderwerpen bespreekbaar te maken. Ze kunnen dan vertellen waar zij tegenaanlopen of waar zij graag verandering en/of verbetering in willen zien.

Aan deze bewonersvergaderingen nemen ook begeleiders deel om bewoners op een makkelijke manier van informatie vanuit de organisatie te voorzien. Anderzijds kunnen begeleiders belangrijke onderwerpen uit de bewonersvergaderingen delen met het management, zodat er een wisselwerking is.

Neocura heeft sinds december 2019 een officiële cliëntenraad geformeerd en aangesteld. Zij komen elke drie maanden bijeen en vergaderen over actuele onderwerpen die de bewoners en de organisatie bezighouden. 
Deze cliëntenraad is een aanvulling op de bestaande bewonersvergaderingen en dus een afvaardiging van de cliënten. 

WAT TE DOEN ALS JE EEN KLACHT HEBT?

Klachtenregeling

Neocura vindt het belangrijk dat alle bewoners tevreden zijn over de geboden zorg en de woonruimte.  Daarom hield Neocura in mei 2019 een klanttevredenheidsonderzoek onder de bewoners. Hieruit is een mooi gemiddelde van een 7,7 gegeven aan Neocura.

Wat te doen als je een klacht hebt?

Indien je een klacht(en) hebt over de zorg, dan kun je natuurlijk eerst bij de desbetreffende begeleiders terecht. Dit kan je persoonlijk begeleider zijn, maar ook een andere begeleider en/of de teamleider.
In sommige gevallen schakelt de begeleiding - in overleg met jou - de gedragsdeskundige (en tevens cliëntvertrouwenspersoon) in bij gesprekken over jouw klacht. 

De klachtenfunctionaris binnen Neocura is Suzanne van Turnhout, onze gedragsdeskundige. Zij kan adviseren bij problemen zoals bijvoorbeeld: seksuele intimidatie, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen. Tevens kan zij je ondersteunen bij je klachten en/of bemiddelen.

Suzanne van Turnhout is te bereiken via mail op:  suzanne.van.turnhout@neocura.nl

Lees hier het Klachtenverslag 2020
Lees hier het Klachtenverslag 2021
Lees hier het Klachtenverslag 2022

Externe klachtencommissie

De klachtenfunctionaris kan er ook in overleg met jou voor kiezen, om je klacht door te verwijzen naar de externe klachtencommissie. Wanneer je hiervoor kiest, nemen zij de klacht en de behandeling van de klacht over.
De externe klachtencommissie van Neocura is het Klachtenportaal Zorg.
Op de volgende website is hierover meer informatie terug te vinden:
https://klachtenportaalzorg.nl/

Onafhankelijke cliëntondersteuner/vertrouwenspersoon

Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt en/of zijn/haar familie.
Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij:

  - het geven van advies en informatie; 
  - het meedenken over de zorg die jij wilt ontvangen en nodig hebt.

Je hebt recht op deze cliëntondersteuning als je een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie hierover kun je kijken op de volgende websites:
www.ciz.nl/client/clientondersteuning en www.zorgbelang-nederland.nl

Geschillencommissie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.
 
De Geschillencommissie Zorg biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. Via deze website kan de cliënt een klacht indienen. De gehele procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal maar kan, indien gewenst, ook per post.
 
Je hebt er recht op dat jouw klacht door een onafhankelijke en onpartijdige commissie wordt behandeld. De Geschillencommissie zorgt ervoor dat dit gebeurt door alleen voorzitters en commissieleden te benoemen, wanneer zij beloven geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen.
 
Voor meer informatie over de geschillencommissie, kijk op:
www.degeschillencommissiezorg.nl

SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG

Aanvullende diensten en kosten

Voor het huren van een appartement/studio bij Neocura betaal je zelf de huur. Inbegrepen bij deze huurprijs is de stoffering van het appartement, gas/water/licht en een televisie- en internetaansluiting.

Je betaalt meestal zelf je eigen boodschappen. Als je woont op de locatie Kazerne kun je er ook voor kiezen om mee te eten in de groep, iedere avond koken bewoners samen met de begeleiding. 
De kosten om in de avond mee te eten zijn €3,50 p.p.