Neocura is een WTZa-erkende zorgaanbieder

Wij bieden begeleiding aan (jong)-volwassenen die (complexe) problemen hebben.

Waarom kiezen voor Neocura?

Wensen bewoners staan centraal

Samen bekijken we welke zorg het beste bij jou past.

Ontwikkeling naar een zelfstandig leven

Met 24-uurs zorg binnen bereik.

Een fijne woonplek waar je je veilig voelt

Zelfstandig wonen met professionele begeleiding.

Meer over Neocura

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners zich ontwikkelen richting een zo zelfstandig mogelijk leven. Dit proces ziet er voor iedereen anders uit. Onze medewerkers bekijken samen met jou welke manier van begeleiding het best bij je past.

Wij geloven dat een fijne woonplek waar je je op je gemak en veilig voelt, bijdraagt aan het ontwikkelen van vaardigheden, het vergroten van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Neocura

Ketenpartners

Kwaliteit

De kwaliteitseisen van Neocura

Klanttevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek Neocura 

2023
Neocura heeft begin 2023 een clienttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren, dit is gehouden door TrQs. 
Zij hebben verschillende items onderzocht waarbij clienten qua tevredenheid een cijfer konden toebedelen. 
Het gemiddelde rapportcijfer wat door onze clienten is gegeven, is een 7,4 geweest.
Echter zijn we vooral ook tevreden over de losse cijfers die per vraag/item gegeven zijn door onze clienten, omdat deze relatief gezien veel hoger liggen dan het rapportcijfer wat op het laatst gegeven diende te worden. 

Op beide locaties is er hoog gescoord door de clienten op de volgende items (alle onderstaande items is er met een 9,5 of hoger gescoord):
- Heb je als client een zorgplan en kun je ook mee beslissen over de inhoud hiervan?
- Wordt het zorgplan naar wens uitgevoerd?
- Heeft uw begeleider toestemming gevraagd om informatie over u met deze hulpverleners te delen?

Op de volgende items is er lager gescoord dan gemiddeld:
- Heeft u informatie gekregen over de clientvertrouwenspersoon?
- Besteedt uw begeleider aandacht aan uw lichamelijke gezondheid?
- Stimuleert uw begeleider u om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen?

Met deze punten zullen wij in gesprek gaan met de clientenraad en tijdens bewonersvergaderingen, zodat we samen met clienten kunnen kijken hoe deze items verder te verbeteren. 

2020
Neocura heeft begin 2020 opnieuw een tevredenheidsonderzoek gehouden op de locaties in Arnhem. Er was een iets hogere opkomst dan in 2019, waarbij gemiddeld genomen een eindcijfer van 7,8 is gegeven. De hoogste scores zijn behaald op:
- prettig contact met andere bewoners;
- vertrouwen in de begeleiding;
- aanwezigheid van een passend zorgplan met doelen waar de bewoner achter staat.

Bewoners zien graag verbetering op een tweetal punten: meer verblijfsregels voor op het terrein en meer duidelijkheid over de klachtenprocedure. Neocura heeft beide punten direct opgepakt en verbeterd. 

2019
In het tweede kwartaal van 2019 (mei/juni) is er een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden in Arnhem. De bewoners van onze locaties gaven Neocura een gemiddeld eindcijfer van een 7,7, waar we ontzettend blij mee zijn. De bewoners vinden de veiligheid binnen de organisatie buitengewoon verbeterd. Verder vinden zij dat Neocura goed luistert naar haar bewoners en dat de doorstroomlijn naar ambulant wonen ook beter is dan voorheen.

Tevredenheid medewerkers 

MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden binnen Neocura jaarlijks uitgevoerd, om zo te bekijken welke onderwerpen er naar tevredenheid verlopen, en ook welke items er nog (extra) aandacht kunnen gebruiken. 

2022
In het jaar 2022 is er een MTO afgenomen, wat door een extern bureau is uitgevoerd. Er is een opkomst van bijna 85% van het personeel vast gelegd en ditmaal is het gemiddelde eindcijfer een 8. 

De belangrijkste speerpunten die naar voren zijn gekomen tijdens dit onderzoek waren:
- tevredenheid over de leidinggevende
- tevredenheid over mate van inspraak
- tevredenheid over inhoud en betekenisvolheid van het werk.

Als grootste verbeterpunt is aangegeven de onderlinge samenwerking van de teams en de werkomgeving. Dit zijn onderwerpen die tijdens besprekingen verder aan bod zullen komen.

2023
In november 2023 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers in Arnhem afgenomen. Van de 36 collega's hebben er 32 mensen de vragenlijst ingevuld, waardoor er een opkomstpercentage van 89% is geweest.
Het gemiddelde eindcijfer wat is gegeven aan de organisatie is een 8. 

De hoogste scores zijn behaald op:
- prettige omgangssfeer op de locatie
- het gevoel van veiligheid en waardering
- tevredenheid over de leidinggevende(n)

Met betrekking tot de focus op verbetering kunnen we nog winst behalen op de gebieden: afspraken nakomen binnen de teams en daarbij kijken naar een goede verdeling van de taken & het blijven aanspreken van elkaar op verantwoordelijkheden en taken binnen de teams. 

INSPECTIE

Rapport Inspectie 2019
Neocura kreeg in mei 2019 bezoek van de GGD Inspectiedienst. Naar aanleiding van dit bezoek is er een mooi en positief rapport opgesteld over de organisatie. De ontwikkelingen van de afgelopen periode, als relatief nieuw startende organisatie, werden zowel door hen herkend als door andere ketenpartners waarmee wij momenteel samenwerken. Natuurlijk zijn er ook kleine verbeterpunten kenbaar gemaakt. Daaraan wordt  sindsdien hard  gewerkt. Neocura heeft er alle vertrouwen in dat deze verbeterpunten op een adequate wijze worden besproken en geïmplementeerd. Het is een rapport om als organisatie trots op te zijn en om verder op te kunnen bouwen voor de toekomst!
Het rapport is september 2019 openbaar gemaakt en is voor iedereen inzichtelijk.

Rapport Inspectie 2020
Begin augustus 2020 is de toezichthouder vanuit GGD Gelderland Midden opnieuw langs gekomen voor een korte inspectie, waarbij Neocura op veertien aspecten werd beoordeeld. Dertien van deze gecontroleerde kwaliteitseisen werden als volledig voldaan gekwalificeerd. Aan één kwaliteitseis werd deels voldaan. Dit had betrekking op het toevoegen van een vermelding in één van onze procedures. Dit aspect is direct hierna opgepakt en gewijzigd.

ISO-certificering

Neocura sinds de zomer van 2021 ISO 9001 gecertificeerd, voor de locaties het Hofje & voor de Kazerne. Het verkrijgen van een dergelijk keurmerk toont aan dat Neocura op de kwaliteit die het zegt te bieden, ook daadwerkelijk is gecontroleerd en gemaakte procesafspraken nakomt. 

.

Kwaliteitssysteem

Neocura is een organisatie die sterk in ontwikkeling is. Zo is er onder meer veel aandacht besteed aan het aanbrengen van structuur in de organisatie. Om de zorgprocessen binnen de organisatie te borgen en hierin heldere en duidelijke lijnen uit te zetten, zijn deze vastgelegd in procedures en protocollen. 
Dit alles tezamen is uitgewerkt in het Kwaliteitshandboek, een zgn. masterlijst van alle procedures en protocollen die Neocura hanteert.

Een aantal voorbeelden van documenten die Neocura binnen de organisatie hanteert zijn: de gedragscode voor zowel medewerkers als cliënten van Neocura, een reglement met huisregels, afsprakenprotocol rondom drank & drugs, de meldcode rondom o.a. huiselijk geweld, het melden van incidenten, maar bijvoorbeeld ook procedures gericht op de nieuwe wetgeving rondom privacy.

DuurzaamHEID

Duurzaamheid is een breed begrip, ook in de zorgsector. Het is nog sterk in ontwikkeling, maar wordt momenteel wel een steeds groter aandachtspunt. Neocura vindt het belangrijk om binnen haar mogelijkheden bij te dragen aan duurzaamheid, om samen het milieu te beschermen en te zorgen voor een betere wereld. In het dagelijks leven zit dit verstopt in de keuzes die we maken; door bijvoorbeeld je eten te kopen bij de supermarkt of rechtstreeks bij de boer. Wij bieden onze cliënten gezonde maaltijden en producten om ze gezonder en fitter te maken en houden. Onze cliënten worden betrokken bij het samenstellen van de menu’s en het bereiden ervan. Zo vergroten we het bewustzijn rondom gezonde voeding. Ook heeft Neocura sport- en fitnesspassen zodat bewoners (indien nodig en gewenst samen met hun begeleiding) kunnen sporten. Daarnaast worden er op de locatie Kazerne wekelijks activiteiten aangeboden, zoals yoga of hardlopen/wandelen. Zo stimuleren wij onze cliënten om voldoende te bewegen en gezond te eten. Een gezond leefpatroon helpt immers om fit te zijn en te blijven.

Neocura is alert op een goede isolatie van de woningen en panden. In de zomer van 2022 heeft het pand van de Kazerne daarom een transformatie ondergaan, waarbij al het glas is vervangen voor speciaal warmte-houdend glas, zijn er zonnepanelen geplaatst en een warmte pomp.
Duurzaamheid gaat daarnaast om het scheiden van afval en het uitdoen van lampen als er geen licht nodig is. Het pand waarin onze bewoners wonen, is voorzien van zoveel mogelijk ledverlichting (zowel binnen als buiten). 

We hebben een tuin rondom het pand, waarin bewoners zelf werken en het onderhoud verzorgen. Dit draagt bij aan een groene leefomgeving. Ook vragen we medewerkers en bewoners alert te zijn op milieuvriendelijke keuzes. Dit heeft dan bijvoorbeeld betrekking op het gebruik van de verwarming en ook bij het gebruik van de auto’s op de locaties voor bewoners.  Wij stimuleren bewoners zoveel mogelijk om met de fiets of lopend naar afspraken te gaan. Daarmee vergroten ze hun zelfredzaamheid en gaan clienten niet onnodig met de auto op pad. Er zijn voor de begeleiding ook (elektrische) fietsen beschikbaar, om te ondersteunen waar nodig. 

Kwaliteitsrapport

Het jaarlijkse kwaliteitsrapport van Neocura wordt via de bouwstenen van het kwaliteitskader geschreven. 
Het is een terugblik op het voorgaande jaar, met daarin ook reacties vanuit de cliëntenraad, medewerkers en de directie verwerkt.
 
Klik hier op de link om het kwaliteitsrapport van Neocura Arnhem over 2023 te lezen.
Klik hier op de link om het kwaliteitsrapport van Neocura Zutphen over 2023 te lezen.

Locaties

Neocura beschikt over twee verschillende locaties in Arnhem waar cliënten onder (al dan niet intensieve) begeleiding hun eigen appartement bewonen.